Powrót
Polityka prywatności
Data wejścia w życie: 10 stycznia 2006 r.
Zmieniono: 17 maja 2018 r.

Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny i plików cookie
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

CBRE Group, Inc. oraz jej jednostki zależne (dalej łącznie „CBRE”, „my”, „nam” lub „nasze”) rozumieją znaczenie ochrony Państwa prywatności. Nasza Globalna polityka prywatności dotycząca witryny i plików cookie została stworzona, aby pomóc Państwu w zrozumieniu sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe oraz wyborów, jakich mogą Państwo dokonać podejmując świadomą decyzję o korzystaniu z naszych dostępnych publicznie witryn internetowych na całym świecie (dalej łącznie „Witryna”). Opisano w niej również, w jaki sposób można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności.

Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny

Akceptacja Globalnej polityki prywatności
 
Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny opisuje, w jaki sposób CBRE gromadzi, wykorzystuje i ujawnia pewne dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej Witryny. Należy wziąć pod uwagę, że korzystanie z tej Witryny jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją warunków niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej witryny. Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny została uwzględniona w Warunkach, które zasadniczo regulują korzystanie z Witryny, i stanowi ich część.
Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny będzie nieustannie oceniana pod kątem nowych technologii, praktyk biznesowych i potrzeb naszych klientów. W związku z aktualizowaniem i zwiększaniem różnorodności naszych produktów i usług niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny może ulegać zmianom. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania dowolnych zapisów lub postanowień niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny w dowolnej chwili i według naszego uznania. Zachęcamy osoby odwiedzające do przeglądania niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny od czasu do czasu w związku jej z okresowymi aktualizacjami. Dołożymy starań, aby zamieszczać informacje o zmianach niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny przed ich wejściem w życie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Globalnej polityce prywatności dotyczącej Witryny powiadomimy Państwa o tym tutaj, w wiadomości e-mail albo poprzez zamieszczenie powiadomienia na stronie głównej naszej Witryny.
Dalsze korzystanie z naszej Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszych warunkach oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
Rodzaje gromadzonych przez nas danych


W tej Witrynie istnieje kilka obszarów (w tym łącza do innych witryn internetowych CBRE), w których mogą Państwo przekazywać nam dane osobowe i inne informacje. Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskiwać lub które mogą nam Państwo przekazać, obejmują:

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane


Komunikacja z Państwem – oferty i usługi, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie:
Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę lub dokonują transakcji za jej pośrednictwem, niezbędne może być zarejestrowanie się lub udostępnienie nam swoich danych osobowych i danych dotyczących rachunku bankowego. Jeżeli podadzą nam Państwo te informacje, możemy je wykorzystywać w celu skontaktowania się z Państwem w związku z ofertą lub usługami, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie. CBRE ma prawnie uzasadniony interes biznesowy w wykorzystywaniu gromadzonych od Państw danych osobowych, jeżeli będą Państwo ubiegać się o zatrudnienie lub nawiążą Państwo umowną relację biznesową z CBRE. Jeżeli poinformują nas Państwo, że nie chcą, abyśmy wykorzystywali te dane do dalszego kontaktu z Państwem w oparciu o Państwa zgodę (korzystając z procedury wycofania zgody opisanej poniżej), uszanujemy Państwa decyzję.
Komunikacja z Państwem – w celu przesyłania newsletterów i celach marketingowych:
Aby przekazywać naszym użytkownikom najnowsze wiadomości oraz informacje o produktach i usługach, możemy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, wysyłać wiadomości e-mail oraz komunikaty marketingowe na adres e-mail, który podali Państwo podczas rejestracji w naszej Witrynie lub chcąc uzyskać od nas informacje. Prosimy pamiętać, że czasami wysyłamy komunikaty marketingowe polecające nie tylko nasze produkty i usługi, ale również produkty i usługi podmiotów zewnętrznych (na przykład naszych partnerów biznesowych). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczenie Państwa adresu na liście adresowej bądź otrzymywanie od nas newsletterów lub innych ofert promocyjnych, a następnie zdecydują Państwo, że nie chcą dłużej otrzymywać takich newsletterów czy wiadomości e-mail z promocjami, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wysyłanej do Państwa wiadomości e-mail (lub skorzystać z procedury wycofania zgody opisanej poniżej).
Realizowanie innych celów:
Możemy również wykorzystywać dane osobowe uzyskane na Państwa temat do następujących celów:
Jeśli będziemy wykorzystywać informacje o Państwu w inny sposób, przedstawimy konkretną informację w momencie gromadzenia danych.
Informacje na Państwa temat przekazywane nam przez podmioty zewnętrzne


Łącza osób trzecich:
Korzystając z naszej Witryny mogą Państwo przejść do pewnych łączy lub promocji, które umożliwią Państwu zakupienie produktów lub skorzystanie z usług naszych partnerów. Niektórzy z tych partnerów mogą udostępniać nam pewne dane, które im Państwo przekazali, jeżeli będzie to zgodne z obowiązującym prawem. Klikając na odpowiednie pole w naszej Witrynie, mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych (z wyjątkiem danych karty kredytowej), które przekazują Państwo naszym partnerom. W razie wyrażenia takiej zgody, uzyskamy informacje, które umożliwią rozwój naszej Witryny pod kątem Państwa zainteresowań i preferencji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek inne witryny internetowe, polityki prywatności takich witryn ani sposób, w jaki traktują one informacje o swoich użytkownikach. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby dowiedzieć się, jak traktują Państwa dane osobowe.
Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych:
Mogą Państwo również udostępniać swoje dane osobno innym witrynom internetowym lub podmiotom, na przykład tworzącym profesjonalne listy marketingowe, aby otrzymywać specjalne oferty i promocje od ich jednostek stowarzyszonych. Te witryny internetowe lub podmioty mogą przekazać nam Państwa dane wyłącznie za wyrażoną przez Państwa zgodą. To, czy dany podmiot zewnętrzny faktycznie udostępni nam Państwa dane oraz w jakim zakresie, będzie zależało od zawartej z nami umowy oraz polityki prywatności takiego podmiotu zewnętrznego. CBRE nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy partner, inna witryna internetowa lub podmiot będą gromadzić, wykorzystywać lub udostępniać dane na Państwa temat z naruszeniem własnej polityki prywatności lub obowiązujących przepisów prawa.
Dane marketingowe:
Gdy będzie to zgodne z prawem, możemy nabywać dane marketingowe od podmiotów zewnętrznych oraz dodawać je do naszej istniejącej bazy danych użytkowników w celu lepszego dopasowania reklam oraz przedstawiania adekwatnych ofert, którymi, naszym zdaniem, mogą być Państwo zainteresowani. Możemy również połączyć te dane marketingowe z danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości, które Państwo nam przekazali.
Dane osobowe, które udostępniamy


Dostawcy: 
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom, które działają jako nasi autoryzowani przedstawiciele i świadczą Państwu nasze usługi (np. obsługa klienta, usługi wsparcia); wszystkie takie spółki zobowiązują się do wykorzystywania Państwa danych wyłącznie w określonych celach. Każdy dostawca musi zobowiązać się do wdrożenia i stosowania uzasadnionych procedur i praktyk bezpieczeństwa adekwatnych do charakteru Państwa danych, w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Ze względu na globalny charakter naszej działalności możemy przekazywać Państwa dane do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych co kraj, w którym się Państwo znajdują. W przypadku takiego przekazania zapewnimy lub nasi dostawcy zapewnią (stosownie do przypadku) odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo w celu zagwarantowania ochrony Państwa danych. Więcej informacji na temat Przekazywania danych za granicę można znaleźć poniżej.
Podmioty stowarzyszone:
W przypadku fuzji CBRE, przeniesienia naszych aktywów, Witryny lub działalności CBRE może ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe w związku z taką transakcją. W przypadku takiego przeniesienia CBRE poinformuje Państwa w wiadomości e-mail lub zamieści w naszej Witrynie internetowej widoczne zawiadomienie 30 dni przed jakąkolwiek zmianą dotyczącą własności CBRE, która będzie wiązała się z przeniesieniem kontroli nad Państwa danymi osobowymi. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe jednostkom stowarzyszonym CBRE, gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia lub oferowania Państwu usług.
Prawny obowiązek ujawnienia danych:
Będziemy również ujawniać Państwa dane osobowe, gdy będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub w związku z innym obowiązkiem prawnym, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym związane ze spełnieniem wymogów agencji bezpieczeństwa narodowego lub organów porządkowych, lub w specjalnych przypadkach, gdy mamy powód, aby uważać, że ujawnienie Państwa danych osobowych jest koniecznie w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia powództwa przeciwko osobie, która może działać na Państwa szkodę lub też naruszać (świadomie lub nieświadomie) nasze prawa lub własność.
Przekazywanie danych za granicę


Przetwarzanie danych w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach
CBRE prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone na Państwa temat do odbiorców, a Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w innych krajach niż ten, w którym pierwotnie zostały uzyskane, w tym przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, w których mogą obowiązywać mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym pierwotnie przekazali Państwo te dane. Przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich dokonujemy, jeśli została wydana decyzja przez Komisję Europejską stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym państwie bądź jeśli odbiorca w danym państwie trzecim zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń, w tym w szczególności przyjął wiążące reguły korporacyjne bądź podpisał z nami standardowe klauzule umowne, albo stosuje inny mechanizm prawny.
Jesteśmy uprawnieni do przekazywania i przetwarzania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych tym odbiorcom, którzy działają na podstawie tzw. Tarczy Prywatności, a więc mechanizmu zapewniającego odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych.
W przypadku przekazania Państwa danych do krajów innych niż ten, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone, będziemy chronić Państwa dane w sposób opisany w niniejszej Globalnej polityce prywatności dotyczącej Witryny i plików cookie albo w sposób wskazany Państwu w momencie gromadzenia danych (np. w oświadczeniu o ochronie prywatności konkretnego programu) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych dotyczącymi takiego przekazywania. Jednostki stowarzyszone CBRE w Stanach Zjednoczonych posiadają certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, a CBRE zawarła Standardowe klauzule umowne UE w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i przekazywanych do CBRE w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
Wskazujemy, że w razie przekazywania danych osobowych do państw, które nie spełniają odpowiedniego stopnia ochrony danych, a wiec w razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez państwo, do którego będą one przekazywane oraz w braku zabezpieczeń gwarantowanych przez danego odbiorcę, w tym m. in. standardowych klauzul umownych czy wiążących reguł korporacyjnych, możemy przekazać Państwa dane osobowe do odbiorców w takich państwach trzecich pod pewnymi warunkami. Informując Państwa o ewentualnym ryzyku związanym z przekazaniem danych do państw niezapewniających odpowiedniej ochrony mogą Państwo udzielić wyraźnej zgody na przekazanie swoich danych osobowych do państw trzecich.
Certyfikat Tarczy Prywatności: 
CBRE przestrzega postanowień programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA w sposób opisany przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia danych osobowych przez jednostki stowarzyszone lub klientów korporacyjnych CBRE z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii oraz przekazywania ich do CBRE, Inc. oraz należących do niej w całości jednostek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych, do których należą CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (pracownicy w Portoryko), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC, oraz CBRE Technical Services, LLC w Stanach Zjednoczonych („CBRE w Stanach Zjednoczonych”). Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny internetowej stanowi uzupełnienie informacji o ochronie danych, które mogli otrzymać Klienci i osoby do kontaktu ze strony Klienta. CBRE poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru i odpowiedzialności w zakresie dalszego przenoszenia, bezpieczeństwa, rzetelności danych i ograniczenia celu, dostępu, a także wycofania, dochodzenia praw i odpowiedzialności. W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny i zasadami programu Tarcza Prywatności, zasady programu Tarcza Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i przejrzeć naszą certyfikację, proszę odwiedzić witrynę https://www.privacyshield.gov/. CBRE podlega kontroli w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających i egzekwowania przestrzegania przepisów dokonywanych przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) ze względu na powiązanie z wymaganiami Tarczy Prywatności.
Niezależne rozstrzyganie skarg dotyczących Tarczy Prywatności
Zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności dotyczącymi relacji między UE i USA oraz Szwajcarią i USA, CBRE zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących sposobu gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby fizyczne z UE mające pytania lub skargi w zakresie niniejszej polityki dotyczącej Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z CBRE pod adresem: PrivacyAdministrator@cbre.com.
CBRE przekazuje nierozstrzygnięte skargi dotyczące Tarczy Prywatności do JAMS, dostawcy zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymają Państwo na czas potwierdzenia przyjęcia skargi albo jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, należy skontaktować się z nami albo odwiedzić stronę internetową pod adresem:www.jamsadr.com, aby uzyskać więcej informacji albo złożyć skargę. Usługi JAMS są zapewniane Państwu nieodpłatnie. W określonych okolicznościach mają Państwo możliwość powołać się na prawo do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego skarg w zakresie Tarczy Prywatności w drodze wiążącego arbitrażu, gdy JAMS nie uda się rozstrzygnąć sporu. Dodatkowe informacje na temat prawomocnego arbitrażu znaleźć można pod adresem: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
Bezpieczeństwo

CBRE dba o to, aby zapewniać bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i wyborów dotyczących celu wykorzystywania tych danych. Korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layers), aby chronić wszystkie Państwa dane osobowe w których jesteśmy posiadaniu. Przechowujemy Państwa dane osobowe na bezpiecznym serwerze i stosujemy procedury mające na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem.
Mimo iż wdrażamy uzasadnione handlowo środki bezpieczeństwa (i wymagamy tego od naszych dostawców zewnętrznych) dotyczące Państwa danych osobowych gromadzonych przez nas i przechowywanych w naszej Witrynie, to ze względu na otwarty charakter Internetu nie możemy zagwarantować, że Państwa dane osobowe przechowywane na naszych serwerach albo przekazywane użytkownikowi albo przez użytkownika nie będą podlegać nieautoryzowanemu dostępowi oraz – w dozwolonym zakresie – wyłączamy wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do kradzieży, utraty, nieautoryzowanego dostępu albo uszkodzenia czy przechwycenia wszelkich danych czy wiadomości. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo, że zdają sobie sprawę z tego ryzyka i decydują się je podjąć.
Przysługujące Państwu prawa


Komunikacja marketingowa:
Podczas Państwa rejestracji w Witrynie możemy poprosić o zaznaczenie, czy chcieliby Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail i komunikaty elektroniczne takie jak oferty, informacje, sprawozdania i inne komunikaty promocyjne. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę albo zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolnym momencie w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona, również kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Ulepszamy również tę Witrynę, umieszczając stronę dotyczącą preferencji w zakresie prywatności, dzięki której mogą Państwo kontrolować, jakie komunikaty chcą Państwo od nas otrzymywać.
Mogą się Państwo z nami skontaktować: (a) telefonicznie, dzwoniąc pod numer +1 877 227 3330; (b) wysyłając faks na numer +1 212 6187085; (c) postępując według instrukcji rezygnacji z otrzymywania wiadomości albo rezygnacji z subskrypcji znajdujących się we wszystkich marketingowych wiadomościach e-mail od nas; (d) wysyłając nam wiadomość e-mail na adres PrivacyAdministrator@cbre.com wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości; albo (e) wysyłając pismo na adres CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.
Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres PrivacyAdministratorEMEA@cbre.com wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości.
Jeżeli znajdują się Państwo w Azji albo regionie Pacyfiku, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości.
Państwa decyzja o nieotrzymywaniu od nas newsletterów ani wiadomości z materiałami promocyjnymi i marketingowymi nie oznacza, że: (i) nie będziemy mogli wysyłać Państwu wiadomości e-mail ani innych informacji dotyczących obecnej albo przyszłej relacji z nami (chociaż wiadomości te będą zawierały informacji marketingowych i informacji handlowych) ; (ii) CBRE, w tym nasi pracownicy, wykonawcy, agenci i inni przedstawiciele, nie będą mogli uzyskać dostępu ani przeglądać Państwa danych osobowych w trakcie prowadzenia i ulepszania Witryny.
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego albo rezygnacja z subskrypcji:
Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, wyrazić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego albo wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej Witryny, wysyłając pisemny wniosek na adres (a) PrivacyAdministrator@cbre.com albo (b) PrivacyAdministratorEMEA@cbre.com, jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, albo (c) PrivacyAdministratorAPAC@cbre.comjeżeli znajdują się Państwo w regionie Azji i Pacyfiku.
Żądanie dostępu do swoich danych osobowych i inne prawa Państwu przysługujące:
Zostali Państwo wyposażeni w uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa, z których mogą Państwo względem CBRE skorzystać.
Mogą Państwo zażądać dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.
Żądanie można wnieść poprzez wysłanie wniosku na portalu CBRE dotyczącym praw osób, których dane dotycząalbo wysłanie wniosku na adres dsr@cbre.com. Wytyczne CBRE w zakresie składania wniosku dotyczącego RODO przez osobę, której dane dotyczą, dostępne są na portalu DSR.
Niezależne rozstrzyganie skarg dotyczących Tarczy Prywatności:
Informacje na temat niezależnego rozstrzygania skarg dotyczących Tarczy Prywatności można znaleźć powyżej.
Polityka dotycząca plików cookie – automatyczne gromadzenie danych
 
Co to jest plik cookie? Plik cookie to mały plik tekstowy, który Witryna przechowuje na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, zawierający informacje na temat Państwa działań w tej Witrynie. Pliki cookie ułatwiają przeglądanie i sprawiają, że jest ono wygodniejsze dla użytkownika. Plik cookie zawiera nazwę serwera, z którego pochodzi, czas wygaśnięcia pliku cookie oraz wartość – zazwyczaj jest to wygenerowany losowo unikalny numer. Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do Państwa komputera ani nie powodują jego uszkodzenia.
CBRE jest uprawniony umieszczać pliki cookies na Państwa urządzeniach końcowych zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były umieszczane na Państwa urządzeniach końcowych, możliwa jest zmiana ustawień z poziomu przeglądarki internetowej.
Wykorzystywanie plików cookie


W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie:
Kiedy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, wykorzystujemy pliki cookie, aby identyfikować ważnego użytkownika, zapewnić, że nikt inny nie będzie mógł zalogować się z innego komputera w tym samym czasie na Państwa konto oraz aby móc świadczyć Państwu lepsze usługi w oparciu o Państwa preferencje dotyczące rejestracji. Pliki cookie możemy wykorzystywać też do przekazywania promocji i ankiet.
Pliki cookie nie są wykorzystywane do przechowywania określonych danych:
Pliki cookie, z których korzystamy, nie przechowują danych osobowych takich jak Państwa adres, hasło czy dane karty kredytowej.
Główne rodzaje plików cookie, z których korzystamy:
Poniżej znajduje się lista głównych rodzajów plików cookie i celów ich wykorzystywania.

Rodzaj pliku cookieNazwaCelData wygaśnięciaKontrola sesjiPortalPrzechowuje informacje związane z logowaniemPo zamknięciu przeglądarkiKontrola sesjiORA_EX_SESSIONPrzechowuje informacje związane z logowaniemPo zamknięciu przeglądarkiPreferowany językNLS_LANGUAGEPrzechowuje preferowany język przeglądanych treści. Ustawia język naszej przeglądarki internetowej jako język domyślny.1 rokAnalityczny_utmaPozwala rejestrować anonimowe dane na temat Państwa wizyty. Informacje te są zagregowane na naszym koncie Google Analytics. Nie udostępniamy tych danych w żadnej formie.2 lataAnalityczny_utmbJak wyżej.30 minutAnalityczny_utmcJak wyżej.Po zamknięciu przeglądarkiAnalityczny_utmvJak wyżej.NatychmiastAnalityczny_utmzJak wyżej.6 miesięcyAnalitycznyMF_userTen rodzaj pliku cookie określa na potrzeby analizy czy użytkownik powraca na Witrynę, czy odwiedza ją po raz pierwszy. Jest to wyłącznie informacja tak/nie – nie przechowuje on żadnych innych informacji na temat użytkownika.90 dniAnalityczny_GAPozwala narzędziom analizy danych zidentyfikować unikalnych użytkowników w ramach sesji przeglądania, ale nie w ramach różnych przeglądarek albo urządzeń.90 dniAnalityczny_GidPozwala narzędziom analizy danych zidentyfikować unikalnych użytkowników w ramach sesji przeglądania, ale nie w ramach różnych przeglądarek albo urządzeń.90 dniAnalitycznySC_ANALYTICS_
GLOBAL_COOKIEIdentyfikuje wielokrotne wizyty anonimowego użytkownika na witrynach CBRE.1 rokPoprawiające wydajnośćAdrumPlik cookie dotyczący wyników do monitorowania obciążenia serweraPo zakończeniu sesjiPoprawiające wydajnośćASP.NET_SessionIdGromadzi i przekazuje nam w sposób zbiorczy informacje niepozwalające na określenie tożsamości, pozwala tworzyć raporty na temat wyników dotyczących Witryny oraz daje wgląd w sposób wykorzystywania Witryny obecnie i to, jak można ją ulepszyć.1 rokStatus logowania użytkownikaGRG_jwtTokenIdentyfikuje, czy użytkownik zalogował się do Global Research Gateway CBRE. Użytkownik jest zalogowany do 90 dni albo do momentu wylogowania się90 dniStatus logowania użytkownikaauth_id_tokenIdentyfikuje uwierzytelnienie użytkownika przez pojedyncze zalogowanie i możliwość pobrania CBRE Research90 dni
Śledzenie wyników
 
Czasami wykorzystujemy pliki cookie, jak również technologie śledzenia takie jak sygnały nawigacyjne, w ramach promocyjnych wiadomości e-mail wysyłanych naszym subskrybentom czy reklam w naszej Witrynie. Te narzędzia umożliwiające śledzenie wyników pozwalają nam sprawdzić, czy odbiorca wiadomości e-mail wykonał określone działanie, na przykład skorzystał z darmowego okresu próbnego. Takie informacje nie pozwalają na określenie tożsamości i są gromadzone zbiorczo. Czasami korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych, którzy pomagają nam śledzić aktywność w naszej Witrynie. Takie podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać tymczasowe pliki cookie albo sygnały nawigacyjne, aby ułatwić śledzenie, ale dane nie będą śledzone w sposób umożliwiający określenie Państwa tożsamości. Podmioty zewnętrzne, których produkty albo usługi są dostępne w naszej Witrynie, mogą również wykorzystywać pliki cookie; zalecamy więc zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby uzyskać informacje na temat ich plików cookie i innych praktyk w zakresie prywatności.
Unikanie i wyłączanie plików cookie

Unikanie korzystania z plików cookie w tej Witrynie: Jeżeli nie chcą Państwo, żebyśmy korzystali z plików cookie na Państwa urządzeniach, przed przejściem na Witrynę należy najpierw wyłączyć korzystanie z plików cookie w przeglądarce, a następnie usunąć zapisane w przeglądarce pliki cookie powiązane z tą Witryną.
Wyłączanie plików cookie i zapobieganie dalszemu korzystaniu z nich: Mogą Państwo w dowolnym momencie ograniczyć, zablokować albo usunąć pliki cookie z tej Witryny poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki. Instrukcje na temat tego, jak to zrobić oraz więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo na www.allaboutcookies.org. Każda przeglądarka ma inne ustawienia i konfiguracje, jednak ustawienia plików cookie zazwyczaj można zmienić w menu „Preferencje” albo „Narzędzia”. Dodatkowe informacje znaleźć można również w menu „Pomoc” przeglądarki.
Kontakt
 
Mogą Państwo się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości w zakresie Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny, pytań lub problemów dotyczących korzystania z naszej Witryny albo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Naszą standardową praktyką biznesową jest przechowywanie wszystkich wiadomości od osób odwiedzających naszą Witrynę, aby móc świadczyć Państwu lepsze usługi.
Mogą się Państwo z nami skontaktować wysyłając nam wiadomość e-mail na adres PrivacyAdministrator@cbre.comalbo pismo na adres 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.
Osoby z Bliskiego Wschodu albo Afryki odwiedzające Witrynę:
 
Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres PrivacyAdministratorEMEA@cbre.com albo pismo na adres: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Wielka Brytania, Attention: EMEA Director, Data Privacy.
Osoby z Azji albo regionu Pacyfiku odwiedzające Witrynę:
 
Jeżeli znajdują się Państwo w Azji albo regionie Pacyfiku, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com albo pismo na adres: 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipiny 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.
Powrót